Program "Czyste Powietrze"

Celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub tych nowo budowanych.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, które:
  • są właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego domu jednorodzinnego,

  • są właścicielami lub współwłaścicielami nowo budowanego domu jednorodzinnego.

Wysokość dofinansowania uwarunkowana została uzyskiwanym miesięcznym dochodem na osobę. Im mniejszy jest dochód, tym większe dofinansowanie można uzyskać (nawet 90% wartości inwestycji - do 53 000 zł).
Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie to przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji, np. pieców węglowych,

  • instalacja urządzeń i instalacji spełniających „aktualne” wymagania techniczne, określone w warunkach Programu: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,

  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne,

  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
  1. Dotacji,

  2. Pożyczki,

  3. Dotacji i pożyczki.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania:

1) Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczki: a) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; b) oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie; c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki;

2) Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

3) Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Nabór wniosków będzie trwał do 30.06.2027 r.

Szczegóły i dokumentacja Programu https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/